Пишимо правилно! НАЈ…

Суперлатив придева ,а знамо да постоји позитив, компаратив и супелатив, степен поређења придева са префиксом, предметком НАЈ, који је испред речи, се увек пише спојено уз придев.

НАЈБОЉИ, НАЈПАМЕТНИЈИ; НАЈСНАЖНИЈИ, НАЈЈАЧИ (иако има два гласа Ј један до другог).

Правилно је писати НАЈЈАЧИ!

Мада, није баш похвално одмеравати снагу.